Gebruiksvoorwaarden

Regels mbt gebruik van de universitaire IT infrastructuur

De Universiteit investeert sinds ettelijke jaren belangrijke sommen in de uitbouw van een performante informatica-infrastructuur die onder andere zorgt voor de verbinding met het wereldwijde INTERNET. De kosten van deze externe aansluiting worden vooralsnog gedragen door de DWTC (federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden) in het kader van het federale onderzoeksnetwerk BELNET.

Het spreekt vanzelf dat het gebruik van deze universitaire en federale informatica-infrastructuur beperkt moet blijven tot de onderwijs-, onderzoeks- en administratieve taken van de academische gemeenschap. Elk ander gebruik is ten stelligste verboden. Volgende activiteiten -de lijst is niet exhaustief- zijn dus niet toegestaan:

  • het gebruik van de infrastructuur voor privédoeleinden, weze het ludieke, commerciële of publicitaire, of meer algemeen zonder rechtstreeks verband met onderzoeks-, onderwijs- of administratieve bezigheden;
  • het raadplegen en/of verspreiden van onwettelijke informatie, met name deze die onder strafrechterlijke bepalingen valt;
  • de ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke informatie die aan derden toebehoort.

Uw bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat elk oneigenlijk gebruik ontegenzeggelijk van aard is om de Universiteit schade te berokkenen, daar de gebruikers, ook naar buiten uit, geïdentificeerd worden door haar netwerkadres, dus als het ware haar naam dragen. Daarbij kunnen deze misbruiken door de extra belasting die zij veroorzaken op het netwerk ook het normale werk hinderen van andere leden van de universitaire gemeenschap.

De Universiteit behoudt zich het recht voor de misbruiken te straffen en desgevallend de schade te verhalen op de ervoor verantwoordelijke gebruikers. Onafhankelijk van een eventuele rechtsvervolging, zal de Universiteit niet aarzelen de sancties te treffen die zich opdringen volgens het disciplinaire statuut van de overtreder in de schoot van de universitaire gemeenschap.

Augustus ’97

[origineel: http://www.vub.ac.be/tools/policy-nl.html]